Resertifikācija

Ārstniecības persona, kas vēlas veikt RESERTIFIKĀCIJU ( ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām )  iesniedz:

  1. Reģistrācijas anketu –  REĢISTRĀCIJAS FORMA
  2. Pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas, dokumentu kopumu var nosūtīt pa pastu, vai iesniegt klātienē. 
 

Pasta adrese:

Latvijas Masieru asociācija

Ed. Smiļģa iela 2a, 

Rīga, LV-1048

Nepieciešamie dokumenti - dokumentus vēlams aizpildīt datorrakstā vai rokrakstā ar drukātiem skaidri saprotamiem burtiem

         1. Resertifikācijas iesniegums –1.  veidlapa (skatīt zemāk)

         2. Resertifikācijas lapa – 2. veidlapa (skatīt zemāk)

                    – Punktā 12.1. informācija par profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumiem, nepieciešamais kopējais punktu skaits 150 TIP pēc iepriekšējā sertifikāta, 90 no 150 TIP  ir jābūt kvalifikācijai specializācijā, kā arī ir jābūt atjaunotai neatliekamās palīdzības kvalifikācijai. (Lejupielādējot šo veidlapu, tabulu ailītes punktam 12.1. ir iespējams papildināt pēc nepieciešamības).

                   – Klāt jāpievieno visu norādīto kvalifikācijas celšanas pasākumu kopijas.

                  – 16. – 19. punktus aizpilda aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai pati ārstniecības persona, ja tā ir ārstniecības iestādes vadītājs vai īpašnieks. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm. 16. punktā tabulā ir jāatzīmē vajadzīgo un jānorāda īsu pamatojumu. 

                  – 17. punktā ir jāraksta ieteikums saistībā ar resertifikāciju (piemēram – “lūdzu resertificēt masiera specialitātē.”

                  – 18. punktā jābūt ne tikai parakstam, bet arī paraksta atšifrējumam un jānorāda parakstītāja ieņemamais amats.

          3. Uz doto brīdi spēkā esošā sertifikāta kopija

          4. Resertificējamās personas darbības pārskats – 3. veidlapa, kuru ar parakstu apstiprina  sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs (skatīt zemāk)

          5. Tālākizglītības punktu apstiprinošo dokumentu kopijas;

          6. Maksājuma uzdevuma kopija par resertifikācijas procesa apmaksu

Maksa par resertifikāciju EUR 48.38, maksājuma pamatojumā norādot resertifikācija ,Vārds Uzvārds  (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.672  – maksājums jāveic uz LMA kontu).

Latvijas Masieru asociācijas rekvizīti:

Reģ. nr. 40008259392 

SEB banka, Kods: UNLALV2X

LV42UNLA0055004411873

Resertifikācija tiek atzīta, ja:

  1. Savlaicīgi ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti; 
  2. Ir iegūt 150 tālākizglītības punkti, no kuriem vismaz 90 TIP   tiešā saistībā ar masiera specialitāti; 
  3. Masāžas metodē, bērnu masāžas metodē , fizikālās terapijas metode 100 TIP no kuriem 60 TIP saistībā ar metodi;
  4. Sertifikāta derīguma laikā masieris specialitātē ir strādāts vismaz 3 gadus
  5. Profesionālās darbības pārskats atbilst vērtēšanas kritērijiem; 

 

Esošā sertifikāta derīguma termiņa laikā ir veikta profesionālo zināšanu pilnveide neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. To nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 317. (https://likumi.lv/ta/id/282367-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba), kuri pie speciālistu resertifikācijas tiek skatīti kopā ar  MK noteikumiem Nr. 943. (https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba).

 Dokumentus (kopijas pievienot dokumentu paketei), kas apliecina pretendenta izglītību, kvalifikācijas celšanu , masiera specialitātē nepieciešami 150 tālākizglītības punkti (no tiem 60% specialitātē), ārstnieciskajās metodēs 100 tālākizglītības punkti (no tiem 60% metodē).

 Latvijas Fizikālās medicīnas asociācijas (LFMA) Resertifikācijas nolikums masiera specialitātē, masāžas metodē, bērnu masāžas metodē, fizikālās terapijas metodē pieejams šeit.

 

Citi saistītie dokumenti:

Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba