Masieriem

Kā kļūt par biedru?

Lai iestātos Latvijas Masieru asociācijā par biedru, aizpildiet zemāk norādīto pieteikuma anketu un Masieru asociācijas darbinieki ar Jums sazināsies.

Sertifikācija, resertifikācija

SERTIFIKĀCIJA

1. Ārstniecības personai, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu jāaizpilda pieteikums šeit, kurš tiek iesniegts sertifikācijas komisijai.

2. Kad pieteikums iesniegts, nepieciešams sagatavot dokumentācijas kopumu, kurš jāizsūta pa pastu 5(piecu) darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas uz Latvijas Masieru asociāciju, masieru sertifikācijas komisijai, Ed. Smiļģa iela 2a, Rīga, LV-1048

3. Sertifikācijai nepieciešamie dokumenti  (ja radušies jautājumi par sertifikācijas dokumentu aizpildīšanu, rakstiet uz e-pastu info@masieriem.lv)

!!!Dokumentācija tiek aizpildīta datorrakstā!!!

·       Sertifikācijas iesniegums LĀPPOS – veidlapa

·       Sertifikācijas lapa – veidlapa

·       Izglītības dokumenta kopija (diploms ar iegūto medicīnisko izglītību)

·       Specializācijas dokumenta kopija (ja iesūtat dokumentus masāžas metodes, bērnu masāžas, fizikālās terapijas dokumenti)

·       Neatliekamās palīdzības dokumenta kopija (pēdējo 5 gadu laikā, ja iesūtat dokumentus masāžas metodes, bērnu masāžas vai fizikālās terapijas sertifikācijai)

·       Profesionālās darbības pārskats – veidlapa (Profesionālo darbības pārskatu raksta un paraksta sertificējamā persona un ar parakstu apliecina darba devējs. Profesionālās darbības pārskats ir jāraksta par katru esošo un bijušajām darba vietām.)

·       Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības

·       Maksājuma apliecinoša dokumentu kopija par sertifikācijas procesa apmaksu.

Sertifikācijas procesa maksa 59,76 eiro (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.672  – maksājums jāveic uz LMA kontu).

Latvijas Masieru asociācijas rekvizīti:

Reģ. nr. 40008259392

SEB banka, Kods: UNLALV2X

LV42UNLA005004411873

ü  Lai pieteiktos sertifikācijai, pretendentam ir jābūt reģistrētam Veselības inspekcijas  reģistrēto ārstniecības personu reģistrā. Reģistrs pieejams šeit: https://registri.vi.gov.lv/rap

ü  Sertifikācijas dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā divi mēneši pirms sertifikācijas eksāmena. Sertifikācija 2024. gadā notiks 21. maijā, 23. septembrī, 25. novembrī.

ü  Pēc sertifikācijas dokumentu  fiziskas saņemšanas, sertifikācijas komisijas sekretāre 14 dienu laikā sniegs atbildi un jūsu norādīti e-pastu.  Atbilde tiks nosūtīta no epasta info@masieriem.lv vai dokumenti korekti un derīgi iesniegšanai LĀPPOS (vēstules mēdz iekrist spam, jeb miskastes sadaļā)

Sertifikācijas komisija:

  1. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs: Inga Zandersone
  2. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Dzintra Vāvere
  3. Sertifikācijas komisijas sekretārs: Evita Ernestsone-Klints
  4. Rūta Žagare
  5. Asja Eglīte
  6. Inga Kerubiņa
  7. Rita Grīnfogele
  8. Gunta Liepiņa
  9. Līga Lejniece
  10. Ingrīda Dagenvalde

ü  Ārstniecības personas sertifikāta piešķiršana notiek pēc sertifikācijas eksāmena sekmīgas nokārtošanas, novērtējot un apliecinot ārstniecības personas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes lietošanā.

Sertifikācijas eksāmens

Kad sertifikācijas dokumenti iesniegti korekti, saņemat informāciju par sertifikācijas eksāmena laiku un norisi Jūsu norādītajā e-pastā.

Teorētiskais eksāmens. Tests ar atbilžu variantiem. Palīgmateriāli netiek izmantoti. Tests  sastāv no simts jautājumiem ar dotiem atbilžu variantiem. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja ir pareizi atbildēts uz 75% no jautājumiem, kas dod tiesības piedalīties praktiskajā eksāmenā.

Praktiskais eksāmens. Ārstniecības persona izvelk biļeti, kurā norādīts veicamais uzdevums. Praktiskajā eksāmenā ir jāveic masiera profesijas standartā ietvertie profesionālās darbības pamatuzdevumi un pienākumi, t.sk. jāievēro atbilstošas darba vides un higiēnas prasības, nepieciešams ierasties uz eksāmenu darba apgērbā. Eksāmens ir nokārtots, ja sertificējamā persona pārvalda uzdoto atbilstoši masiera kompetencei un iegūst 75% punktu atbilstoši sertifikācijas eksāmena praktiskās daļas vērtēšanas kritērijiem.

Saistītie dokumenti:

Latvijas Fizikālās medicīnas asociācijas (LFMA) sertifikācijas nolikums masiera specialitātē, masāžas metodē pieejams https://lfma.lv/wp-content/uploads/2023/06/LFMA_mas-sert-nolikums.pdf

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis https://likumi.lv/ta/id/259412-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-profesionalo-zinasanu-parbaudes-un-sertifikacijas-maksas-pakalpojumu

Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba

Sertifikācijas komisijas adrese: Latvijas Masieru asociācija, Ed. Smiļģa iela 2a, Rīga, LV-1048

Sazināties ar sertifikācijas komisiju iespējams pa: e-pasts: info@masieriem.lv

Sertifikācijas komisijas sekretāre: Evita Ernestsone-Klints, t.nr. 29335964

Kā kļūt par masieri?

1. LU Paula Stradiņa medicīnas koledža

http://www.psk.lu.lv/studiju-iespejas/studiju-programmas/arstnieciska-masaza

2. RSU  Sarkanā Krusta medicīnas koledža

http://www.rcmc.lv/studiju-programmas/pirma-limena-profesionala-augstaka-izglitiba/arstnieciska-masaza-masieris/

3. LU Rīgas medicīnas koledža

http://rmkoledza.lu.lv/lv/toposajiem-studentiem/uznemsana/

4. Starptautiksā kosmetaloģijas koledža

https://skk.lv/par-mums/

5. Daugavpils medicīnas koledža

http://dmk.lv/P7/

6. RSU Liepājas filiāle

https://www.rsu.lv/liepajas-filiale